Regulamin

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Najmłodszych „W chmurach” (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 1 – 6 grudnia 2016 roku w Lublinie.

2.Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.


ORGANIZACJA

3. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Filmowa Warszawa.


PROGRAM

4. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

a) konkurs filmów pełnometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2013-2016. Do konkursu kwalifikują się filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te nadawane są przez organizatorów.

b) sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci i młodzieży.

SELEKCJA FILMÓW

5. Zgłaszającym film na Festiwal jest podmiot posiadający do tego prawo (posiadacz praw autorskich do filmów do pokazów na terenie Polski).

6. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy.

7. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:

a) Wypełnienie on-line karty zgłoszeń (formularz dostępny na www.wchmurach.filmowawarszaw.org)

b) Kopia przeglądowa w wersji angielskiej lub z angielskimi napisami (dla filmów zagranicznych); kopia przeglądowa w wersji polskiej (napisy/dubbing/lektor) dla filmów polskich lub posiadających polskiego dystrybutora

8. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

a) Są pełnometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2013. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut.

b) Filmy mogą wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, BluRay, DVD z optycznym zapisem dźwięku. Dopuszcza się możliwość wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu.

c)Stanowią odrębną całość artystyczną.

9. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 10 listopada 2016.

10. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Zgłaszającego.

11. Organizatorzy powiadomią Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

12. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwalu, należy niezwłocznie nadesłać na adres Festiwalu :

a) wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszeń

b) informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),

c) listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,

d) inne materiały promocyjne.

13. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko wtedy, gdy zgłoszeniu towarzyszyć będzie pisemna prośba.


DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

14. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

a) kopii filmu do głównego pokazu festiwalowego oraz dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,

b) dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów.

c) fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

15. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu. W zakresie wynikającym z pkt. 14. i 15. zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.


KOPIA FESTIWALOWA

16. §Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 17 listopada 2016 na adres Organizatora Festiwalu:

Fundacja Filmowa Warszawa
ul. Peowiaków 10/9
20-004 Lublin

17. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.

18. Kopia powinna być odpowiednio opisana.

19. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający.

20. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.

21. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.


JURY I NAGRODY

22. Jury profesjonalne przyzna nagrodę „Złotą Huśtawkę” dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera (jako osoby fizycznej: reżyser/dystrybutor/agent/producent) w wysokości 3000 Euro brutto*,

Nagrody zostaną wypłacone gotówką lub przelewem, w polskich złotych, po dokonaniu stosownych potrąceń podatkowych*. W przypadku przelewu, nagroda może zostać przeliczona na euro lub dolary amerykańskie, jeżeli bank laureata nie będzie przyjmować polskiej waluty. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktów, Laureat otrzyma od Organizatora formularz, który zobowiązany jest wypełnić danymi umożliwiającymi wypłacenie nagrody. Formularz ten należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni od jego otrzymania. Nagroda zostanie wypłacona w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza, a przypadku Laureatów zagranicznych, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania, także oryginału certyfikatu rezydencji.

23. Jury dziecięce przyzna nagrodę „Srebrną Huśtawkę” dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci .

24. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

26. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

27. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

28. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.


*Nagrody będą wypłacane w PLN. Przeliczenie zostanie dokonane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego ogłoszenie werdyktu. Wygrane w konkursach wypłacane polskim rezydentom podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %. Wygrane w konkursach wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 20%.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania nagrody, Laureat może zażądać zwolnienia z opodatkowania w Polsce lub zastosowania niższej stawki podatku potrącanego w Polsce, o ile pozwala na to stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a krajem Laureata, a Laureat dostarczy ważny certyfikat rezydencji od władz podatkowych państwa, którego jest rezydentem. Certyfikat jest ważny do wskazanego w nim terminu ważności lub w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia. Oryginał certyfikatu rezydencji (a nie jego formę elektroniczną) należy dostarczyć Organizatorowi przed wypłatą nagrody.